แก้ไขข้อมูล

1. การทำความเข้าใจและการยอมรับ
แพลตฟอร์มเกม มีเงื่อนไขการให้บริการตามข้อกำหนด
(ต่อไปนี้ย่อเป็น「บริการนี้」เมื่อใดที่คุณได้ใช้งาน
เกมแฟนตาซีพีเค เมื่อนั้นก็ถือว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ
และเห็นด้วยกับเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือสัญญานี้
เกมแฟนตาซีพีเค
มีสิทธิ์และอำนาจโดยชอบธรรมในกระบวนการหรือขั้นตอนสำหรับเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเนื้อหาของสัญญานี้ได้ตลอดเวลา
โปรดสังเกตการเปลี่ยนการหรือแก้ไขของสัญญานี้ทุกเวลาที่คุณมีโอกาส
เมื่อคุณได้ใช้ เกมแฟนตาซีพีเค ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นต่อเนื่อง
ถือว่าคุณได้อ่าน เข้าใจและเห็นด้วยกับเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขไปแล้ว
หากคุณไม่เห็นด้วยเนื้อหาของสัญญานี้ หรือประเทศ
ตลอดจนท้องที่ที่คุณอาศัยอยู่นั้นมีการกีดกันเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดนั้น
คุณควรหยุดใช้ เกมแฟนตาซีพีเค ในกรณีที่คุณยังไม่ครบอายุ
18 ปีบริบูรณ์ นอกจากการกำหนดที่ได้กล่าวไว้แล้ว
คุณต้องให้ผู้ปกครอง(หรือผู้แทนโดยชอบธรรม)อ่าน
เข้าใจและเห็นด้วยกับเนื้อหาและการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงของสัญญานี้
คุณจึงสามารถใช้งาน เกมแฟนตาซีพีเคต่อได้ เมื่อคุณใช้
เกมแฟนตาซีพีเคต่อ ถือว่าผู้ปกครอง(หรือผู้แทนโดยชอบธรรม)
ของคุณได้อ่าน
เข้าใจและเห็นด้วยเนื้อหาและการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงของสัญญานี้เรียบร้อยแล้ว

2. การแนะนำบริการ

สมาชิกที่ยอมรับบริการนี้จำต้องเตรียมอุปการณ์ต่างๆ
สำหรับใช้ในการเล่นอินเตอร์เน็ตและรับผิดชอบจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึง「ค่าใช้จ่ายการติดตั้งอินเตอร์เน็ต」
「ค่าโทรศัพท์」เป็นต้น
1. การเพิ่มสิทธิ์ของเพื่อนสมาชิก
อาจมีมีการแก้ไขหรือการยกเลิกสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของระบบหรือฟังก์ชั่นของบริการที่เกี่ยวข้องนี้
ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ นอกจากนั้น
การบริการทุกประเภทที่มีอยู่ในขณะนี้หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคต
ทั้งหมดอยู่ในการควบคุมและการกำหนดของสัญญานี้
2. การบริการนี้เป็นแพลตฟอร์มที่การจ่ายเงินผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ผู้เล่นสามารถซื้อเหรียญเกมและใช้สำหรับบริการต่างๆ
ใน เกมแฟนตาซีพีเค 3. ในอนาคต เกมแฟนตาซีพีเค จะร่วมมือกับผู้พัฒนาเกมรายต่างๆ
เพื่อนำเสนอเกมและบริการทางอินเตอร์เน็ตให้กับผู้เล่นอย่างต่อเนื่อง
หากคุณใช้วิธีการที่ทุจริตดำเนิน「การเติมเงิน」นั้น เกม แฮปปี้คนเลี้ยงหมู
สงวนสิทธิ์การยกเลิกสิทธิ์เป็นสมาชิกและการใช้บริการของคุณได้ทุกเวลา
3.การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เกม แฮปปี้คนเลี้ยงหมู เสนอบริการการค้นหาเป้าหมาย
กล่าวคือ ทำให้คุณสามารถค้นเจอผลการค้นหาอย่างรวดเร็ว
คุณอาจจะเชื่อมต่อกับกับเว็บไซต์อื่นได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า
เกมแฟนตาซีพีเค มีการผูกพันใดๆ กับเว็บไซต์เหล่านั้น เว็บไซต์เหล่านั้น
ต้องรับผิดชอบในส่วนของตนเอง รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายได้การควบคุมของ
เกม แฮปปี้คนเลี้ยงหมู ซึ่ง เกมแฟนตาซีพีเค จะไม่รับรองความเหมาะสม
ความน่าเชื่อถือ ความเร็ว การมีผลใช้บังคับ ฯลฯที่ต้องการความถูกต้องสมบูรณ์
ดังนั้นคุณอาจค้นหาเจอเว็บไซต์ที่คุณไม่ชอบหรือไม่ต้องการ
นี่คือผลการใช้งานของคอมพิวเตอร์ เมื่อเจอสภาพแบบนี้ เกมแฟนตาซีพีเค
ขอเสนอคุณว่าไม่ต้องอ่านดูหรือออกจากเว็บไซต์นั้นทันที
4.หน้าที่การลงทะเบียน

เพื่อความสามารถในการใช้งานของบริการนี้
คุณต้องเห็นชอบกับเงื่อนไขประการต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. เสนอข้อมูลที่ถูกต้องของคุณ
โดยเป็นข้อมูลล่าสุดและสมบูรณ์ตามคำแนะนำของช่องจดทะเบียน
2. รักษาและอัพเดทข้อมูลส่วนตัวของคุณใหม่เสมอ
พร้อมทั้งยืนยันว่าถูกต้อง ใหม่ล่าสุด และสมบูรณ์
หากคุณเสนอข้อมูลที่ผิดหรือไม่ตรงตามความจริง เกมแฟนตาซีพีเค
มีสิทธิ์ยุติหรือระงับใช้บัญชีของคุณ
และปฎิเสธไม่ให้คุณใช้บริการของบริการทั้งหมดนี้หรือบางส่วน
5.นโยบายเกี่ยวกับสิทธิ์ในการรักษาความลับของ เกมแฟนตาซีพีเค

นอกจากข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิกหรือข้อมูลอื่นๆ ของคุณ
บริษัทเห็นชอบว่าจะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หรือข้อมูลอื่นที่กฎหมายรองรับ
หากไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิก เว้นแต่กรณีต่อไปนี้
1. เมื่อฝ่ายตุลาการ ตำรวจ หรือองค์กรอื่นๆ
ที่มีสิทธิ์ร้องขอตามกระบวนการทางกฎหมาย
2. เมื่อสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดของสัญญานี้
3. เมื่อมีความจำเป็นสำหรับการรักษาประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิ์ของ
เกมแฟนตาซีพีเค หรือบุคคลที่สาม
4. เมี่อมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องปกป้องบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สาม
ในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับการซื้อขาย กระบวนการต่างๆ ของเกม
รวมทั้งความสมบูรณ์ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

6.เลขบัญชี รหัส และความปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยของรหัสและบัญชีส่วนตัวเป็นหน้าที่ของคุณ
การดำเนินการต่างๆ ที่ต้องการใช้รหัสและบัญชีนั้น
คุณต้องรับผิดชอบโดยสิ้นเชิง รวมทั้งต้องเห็นด้วยดังประการต่อไปนี้
1. เมื่อรหัสหรือเลขบัญชีคุณถูกขโมยหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
คุณมีหน้าที่แจ้งให้ เกมแฟนตาซีพีเค รับทราบในทันที
2. กรรมสิทธิ์ในบัญชีเป็นของคุณและคู่สัญญา สมาชิกมีสิทธิ์ใช้บริการ
บริการนี้ตามที่สัญญาได้กำหนดไว้เท่านั้น ไม่สามารถให้เช่า ให้ยืม
โยกย้าย หรือถ่ายโอนให้บุคคลที่สามเพื่อการใช้งานได้
3. สิ้นสุดการเชื่อมต่อทุกครั้ง ก็จะจบการใช้งานบัญชีของคุณ

7.การปกป้องเด็กและวัยรุ่น

เด็กและวัยรุ่นเล่นอินเตอร์เน็ตเป็นทิศทางที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
การค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถช่วยบ่มเพาะลูกๆ
ให้โตขึ้นและมีความสามารถในการแข่งขันกับผู้อื่น อย่างไรก็ตาม
อินเตอร์เน็ตนั้นมีข้อมูลบางส่วนนั้นไม่เหมาะสมกับเด็กๆ เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับประเวณีหรือการใช้กำลังอย่างรุนแรง
เด็กและวัยรุ่นอาจรับผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ เพราะฉะนั้น
เพื่อรับรองความปลอดภัยการใช้งานของเด็กและวัยรุ่น
และไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ผู้ปกครอง(หรือผู้แทนโดยชอบธรรม)
ต้องปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ต้องตรวจเว็บไซต์นั้นว่ามีนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวหรือไม่
แล้วค่อยตัดสินใจว่าเห็นด้วยหรือไม่จะกรอกข้อมูลส่วนตัวเข้าไป
รวมทั้งต้องสอนเด็กๆ ให้ไม่เปิดเผยข้อมูลของตนเองหรือคนในครอบครัว
ซึ่งรวมชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล์ รูปถ่าย เลขบัตรเครดิต
ฯลฯ และไม่ตอบรับการเชื้อเชิญหรือการมอบของขวัญ
รวมไปถึงการนัดพบกันของเพื่อนทางอินเตอร์เน็ต
2. เลือกเว็บไซต์ที่เหมาะสมให้เด็กๆ ด้วยความระมัดระวัง
เด็กที่มีอายุยังไม่ครบ 12 ปีบริบูรณ์นั้นควรนั่งข้างๆ
เด็กตลอดเวลาที่ใช้งานอินเตอร์เน็ต เยาวชนที่อายุมากกว่า
12 ปีแต่ยังไม่ครบ 18 ปี
ต้องพิจารณาให้ดีว่าจะให้เขาใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือไม่

8.หน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและสัญญาของผู้ใช้

คุณต้องสัญญาว่าการใช้ เกมแฟนตาซีพีเค นั้นไม่มีเป้าหมายใดๆ
หรือวิธีใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
และสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายไต้หวันและประเพณีสากลเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
หากคุณไม่ใช่ประชากรไต้หวัน ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ
ของประเทศของคุณ คุณเห็นด้วยและรับรองว่าจะไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
ไม่กระทำที่ไม่ชอบกฎหมายโดยผ่ายบริการนี้ ทั้งนี้ครอบคุลมแต่ไม่จำกัดเกี่ยวกับ
1. ประกาศหรือส่งข้อความที่ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ข่มขู่ ท้าทาย
ไม่มีมารยาท อนาจาร ไม่เป็นจริง
หรือไม่ปฏิบัติตามกฎสาธารณะและประเพณีอันดีงาม หรือใช้วิธีใดๆ
ในการวางตัวหนังสืออื่นและรูปภาพที่ไม่ชอบบน เกมแฟนตาซีพีเค
2. ละเมิดชื่อเสียง สิทธิ์ส่วนตัว ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาอื่นหรือสิทธิ์อื่นๆ
3. ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ต้องรักษาความลับตามกฎหมายหรือสัญญาที่ได้กำหนดไว้
4. ใช้บริการนี้ในนามของผู้อื่น
5. ส่งหรือกระจายไวรัสคอมพิวเตอร์
6. การค้าขายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง
หรือชักจูงให้ผู้อื่นกระทำการอันมิชอบด้วยกฏหมาย
7. จำหน่ายปืน ยาเสพติด ยาต้องห้าม ซอฟท์แวร์ที่ละเมิดสิทธิ์ หรือสินค้าอื่นที่ต้องห้าม
8. เสนอข้อมูลการพนันหรือใช้วิธีใดๆ ในการชักจูงใจให้ผู้อื่นเข้าร่วมการพนัน
9. ประกาศโฆษณาผ่านฟังก์ชั่นของเว็บไซต์
10. การกระทำอื่นที่ เกม แฮปปี้คนเลี้ยงหมู มีเหตุผลสมควรเชื่อว่าเป็นกระทำที่มิชอบ

9. ระบบขัดข้องหรือมีปัญหา

บริการนี้ในบางครั้งอาจมีสภาพขัดข้องหรือมีปัญหาต้องปรับปรุง
อาจจะทำให้คุณใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่สะดวก ข้อมูลหาย ผิดพลาด
ถูกแก้ไขโดยผู้อื่นหรือการเสียหายทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
เมื่อคุณใช้บริการนี้คุณต้องหาวิธีป้องกันด้วยตนเอง เกมแฟนตาซีพีเค
จะไม่รับผิดชอบใดเกี่ยวกับความเสียหายของคุณเนื่องจากการใช้(หรือไม่สามารถใช้)บริการนี้

10.ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์หรือข้อมูล
สำหรับการใช้บริการนี้หรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นเพื่อดาวน์โหลดซอฟท์แวร์หรือข้อมูลนั้น
เกมแฟนตาซีพีเค จะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น
คุณควรคิดให้ดีก่อนดาวน์โหลดว่าซอฟท์แวร์หรือข้อมูลนั้นมีความเหมาะสม
มีการบังคับใช้ได้ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นหรือไม่
เพื่อจะไม่ให้เกิดความเสียหาย(เช่น:ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณได้รับความเสียหาย
หรือข้อมูลที่เก็บไว้หายไป เป็นต้น)เกมแฟนตาซีพีเค จะไม่รับผิดการเสียหายดังกล่าวนั้น
11.มาตราการการใช้และการเติมเงิน

คุณเห็นชอบกับ เกมแฟนตาซีพีเค เกี่ยวกับร่างมาตรการและข้อจำกัดต่างๆ
ซึ่งครอบคลุมแต่ไม่จำกัดบริการ ซึ่งจะสงวนข้อมูลอิเล็คโทรนิคส์ เนื้อหาที่ได้ประกาศ
หรือระยะเวลาของเนื้อหาที่ได้อัพโหลด การจำกัดจำนวนที่แต่ละบัญชีสามารถรับส่งข้อมูลอิเล็คโทรนิคส์ได้
แฟ้มข้อมูลอิเล็คโทรนิคส์ใหญ่ที่แต่ละบัญชีรับได้ เกมแฟนตาซีพีเค
จะจัดการความจุที่มากที่สุดให้กับคุณ รวมทั้งจำนวนครั้งที่มากที่สุดในช่วงเวลาหนึ่ง
สำหรับผู้ใช้บริการนี้(คือจำนวนเวลามากที่สุดที่คุณใช้ได้ในแต่ละครั้ง)หากเกมแฟนตาซีพีเค
ปรับปรุงบริการหรือส่งข้อมูลข่าวสารใดๆ ลบหรือไม่เซฟเนื้อหา คุณเห็นด้วยว่า
เกมแฟนตาซีพีเค จะไม่ต้องรับผิดชอบ คุณก็เห็นด้วยว่าหากคุณไม่ได้ใช้บัญชีนี้เป็นเวลานาน
เกมแฟนตาซีพีเค มีสิทธิ์ปิดบัญชีนี้ไป รวมทั้งเห็นด้วยว่า เกมแฟนตาซีพีเค มีสิทธิ์ตัดสินใจเอง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงมาตรการและข้อจำกัดเหล่านี้ได้

12.ข้อมูลหรือข้อเสนอ

สำหรับผู้ที่ใช้บริการนี้หรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นเพื่อรับข้อมูลหรือข้อเสนอ
(ซึ่งครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเกี่ยวกับธุรกิจ การลงทุน การรักษาสุขภาพ กฎหมายต่างๆ)
เกมแฟนตาซีพีเค จะไม่รับรองว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เกมแฟนตาซีพีเค
มีสิทธิ์แก้ไขและลบข้อมูลหรือข้อเสนอที่บริการเสนอให้ ก่อนคุณวางแผนหรือตัดสินใจ
ควรขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญก่อน
เกมแฟนตาซีพีเค จะร่วมมือกับบริษัทและผู้พัฒนาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ในฐานะ
「ผู้เสนอเนื้อหา」บุคคลที่สามซึ่งจะเสนอข่าวทั้งหมด ข่าวสาร หนังสือพิมพ์อิเล็คโทรนิคส์ให้
เกมแฟนตาซีพีเค เมื่อ เกมแฟนตาซีพีเค เสนอข้อมูลเหล่านั้นจะบันทึกผู้นำเสนอเนื้อหาไว้ให้
เพื่อเคารพสิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เกมแฟนตาซีพีเค จะไม่ตรวจหรือแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว
และไม่รับผิดชอบกับความถูกต้อง ความเป็นจริง คุณควรตัดสินใจเอง
หากคุณคิดว่าเนื้อหาดังกล่าวจะละเมิดสิทธิ์หรือไม่มีข้อเท็จจริง
กรุณาเสนอความคิดเห็นของคุณให้กับผู้นำเสนอเนื้อหา

13.โฆษณา
โฆษณาคำอธิบายตัวหนังสือ ตัวอย่างสินค้า หรือโปรโมชั่นต่างๆ
ที่คุณได้เห็นที่หน้าเว็บไซต์ของเกมแฟนตาซีพีเค
ล้วนเป็นการออกแบบของผู้ทำโฆษณาและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เอง
คุณสามารถแยกความถูกต้อง รวมทั้งเชื่อถือตามวิจารณญาณของตน
ทาง เกมแฟนตาซีพีเค เป็นเพียงฝ่ายรับการขอเผยแพร่เท่านั้น
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

14. พฤติกรรมการค้าและอื่นๆ

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หรือนิติบุคคลอาจจะมีการเสนอสินค้าหรือบริการต่างๆ
ที่หน้า เกมแฟนตาซีพีเค รวมทั้งลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
หากว่าคุณได้ทำธุรกรรมกับผู้ผลิตและนิติบุคคลเหล่านั้น
ทั้งนี้หมายรวมถึงสัญญาข้อตกลง จะครอบคลุมถึงคุณและผู้ขายสินค้ารวมทั้งบริการเท่านั้น
คุณจะต้องระบุให้ผู้ขายสินค้าหรือบริการนั้นรับรองคุณภาพสินค้าหรือบริการ
การขนส่งหรือการประกันข้อบกพร่องของสินค้าหรือบริการล่วงหน้า
หากว่าได้เกิดข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ ทาง
เกมแฟนตาซีพีเค จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อขัดแย้งระหว่างคุณกับฝ่ายผู้ขายสินค้าหรือบริการ
และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสินค้า บริการหรือการประกันของสินค้า
หากว่าคุณได้ซื้อสินค้าหรือบริการในเว็บไซต์ที่ เกมแฟนตาซีพีเค เป็นผู้บริหาร
หน้าที่รับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาตามหนังสือข้อตกลงของหน้าเว็บไซต์เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน

15.ปฏิเสธความรับผิดชอบ

คุณได้เรียนรู้และเห็นด้วยกับข้อตกลง:
เกมแฟนตาซีพีเค ไม่ได้มอบการรับประกันที่ชัดเจนใดๆ เกี่ยวกับบริการนี้
ทั้งนี้ครอบคลุม แต่ไม่ได้จำกัดเกี่ยวกับธุรกรรมต่างๆ ในเชิงพาณิชย์
เป้าหมายการใช้งานเฉพาะทาง หรือการละเมิดต่อสิทธิ์ของบุคคลอื่นๆ
โดยทาง เกมแฟนตาซีพีเค จะไม่รับรองข้อดังต่อไปนี้:
(a) บริการนี้เหมาะกับความต้องการของคุณทั้งหมด
(b) บริการนี้ไม่เป็นการรบกวน การให้บริการทันเวลา ปลอดภัยและไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ
(c) เวลาใช้บริการนี้ได้ผลกลับมาถูกต้องไม่มีข้อผิดแม้เพียงเล็กน้อย
(d) บริการหรือสินค้าที่ต่างๆ ที่คุณซื้อผ่านบริการนี้จะเหมาะกับความคาดหวังของคุณทั้งหมด
คุณต้องพิจารณาและตระหนักถึงความเสี่ยงจากการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านบริการทั้งหมดของเรา
หากว่ามีข้อผิดปกติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณในระหว่างการดาวน์โหลดข้อมูลนั้น
คุณต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ข้อเสนอหรือข่าวสารข้อมูลที่รับจาก เกมแฟนตาซีพีเค
ไม่ว่าจะเป็นฉบับหนังสือหรือว่าฉบับวาทกรรม ล้วนไม่ถือเป็นหลักฐานการรับรองของบริการ

16.การบริการเกี่ยวกับการเงิน

เป้าหมายในการบริการของเรามุ่งไปที่การให้ข้อมูล
ทั้งนี้ไม่ได้มุ่งหมายถึงการทำธุรกิจหรือการลงทุนทั้งนั้น
ฉะนั้นความถูกต้องและการประยุกต์ใช้งานของข้อมูลข่าวสารที่ส่งไปเราส่งไปให้
ทาง เกมแฟนตาซีพีเค จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ในส่วนการทำธุรกิจหรือการลงทุนต่างๆ
ที่ขึ้นกับข้อมูลข่าวสารของเรา เกมแฟนตาซีพีเค ก็จะไม่มีส่วนในการรับผิดชอบเช่นกัน

17.พฤติกรรมของสมาชิก

ข้อมูลข่าวสารที่สมาชิกประกาศอย่างเป็นทางการหรือส่งระหว่างสมาชิกด้วยกัน
รวมทั้งข้อมูล ตัวหนังสือ ซอฟท์แวร์ เพลง ดนตรี ข่าวสารเพลง รูปภาพ
แผนภูมิ วิดีโอ ข้อความ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น (ต่อไปนี้จะเรียกสั้นๆ
ว่าเป็น「ข่าวสารระหว่างสมาชิก」 ผู้ที่เสนอ「ข่าวสารระหว่างสมาชิก」
เป็นผู้ที่รับผิดชอบเอง ทาง เกมแฟนตาซีพีเค จะไม่สามารถควบคุม
「ข่าวสารระหว่างสมาชิก」ที่สมาชิกประกาศออกมา ฉะนั้น ทางเกมแฟนตาซีพีเค
จะไม่มีการยืนยันถึงความถูกต้อง ความสมบูรณ์แบบ และคุณภาพของข้อมูล ดังนั้น
หากว่าคุณได้เห็น「ข่าวสารระหว่างสมาชิก」ที่ไม่เหมาะสม มีเนื้อหาดูถูก หยาบคาย
ในกรณีนี้ทาง เกมแฟนตาซีพีเค ก็ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบกับ「ข่าวสารระหว่างสมาชิก」
รวมถึงข้อผิดพลาด ข้อความที่หายไป และความสูญเสียที่ได้รับจากการส่งอีเมล์
และการประกาศข้อความผ่าน เกมแฟนตาซีพีเค เป็นต้น
ทาง เกมแฟนตาซีพีเค ไม่มีการตั้งค่าตรวจ「ข่าวสารระหว่างสมาชิก」
ไว้ล่วงหน้า แต่ เกมแฟนตาซีพีเค มีสิทธิ์(ไม่ใช่เป็นหน้าที่) ปฏิเสธหรือลบ
「ข่าวสารระหว่างสมาชิก」ด้วยการพิจารณาของ เกมแฟนตาซีพีเค
ซึ่งหมายถึงในเงื่อนไขที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการโพสต์ข้อความที่หน้าเว็บไซต์
แต่ทางเกมแฟนตาซีพีเค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีสิทธิ์ลบ「ข่าวสารระหว่างสมาชิก」
ที่มีเนื้อหาดูถูก หยาบคาย หรือขัดข้องกับข้อตกลงของเว็บไซต์

18.การป้องกันสิทธิ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรม รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมดที่ใช้ใน เกมแฟนตาซีพีเค
ครอบคลุมแต่ไม่ได้จำกัดเกี่ยวกับผู้เขียน รูปภาพ ไฟล์ ข้อความ ข้อมูล
โครงสร้างของเว็บ การจัดการของหน้าต่างเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ การออกแบบ
โดยทาง เกม แฮปปี้คนเลี้ยงหมู หรือ ผู้มีสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว
มีสิทธิ์ที่ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเกี่ยวกับตราสินค้า สิทธิ์โดยชอบธรรม ลิขสิทธิ์ของผู้เขียน
ความลับทางการค้า รวมไปถึงเทคนิคเฉพาะทางต่างๆ ห้ามเอาไปใช้งาน ปรับแก้
ทำซ้ำ ส่งไปประกาศ ดึงโปรแกรมกลับ ถอดรหัส หรือกระทำการใดๆ
ที่ขัดต่อเงื่อนไขทางสิทธิ์และลิขสิทธิ์ หากว่าคุณอยากอ้างอิงหรือดาวน์โหลดซอฟท์แวร์และโปรแกรม
รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ จะต้องรับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง เกมแฟนตาซีพีเค
หรือ ผู้มีสิทธิ์เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว
การเคารพสิทธิ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหน้าที่ของคุณ
หากว่าคุณมีพฤติกรรมขัดกับข้อตกลง จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่
เกมแฟนตาซีพีเค ได้รับ (ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเกี่ยวกับค่าจ่ายในการดำเนินคดีและค่าทนายความ เป็นต้น)

19. สิทธิ์ของ เกมแฟนตาซีพีเค

หากว่าคุณไม่มีสิทธิ์ คุณต้องให้ผู้อื่นทำการใช้งาน ปรับเปลี่ยน ทำซ้ำ การส่ง การปรับผลงาน
และการแถลงข้อความ เป็นต้น ก่อนกระทำพฤติกรรมดังกล่าว
คุณต้องมอบฉันทะให้กับบุคคลที่สามนั้นๆ กรุณาระงับการอัพโหลด ส่ง
หรือเสนอข้อมูลข่าวสารที่ เกม แฮปปี้คนเลี้ยงหมู โดยไม่ได้รับการอนุญาต
ข้อมูลที่อัพโหลดส่งมาให้ เกมแฟนตาซีพีเค นั้น
จะถือว่าคุณได้เห็นด้วยกับข้อตกลงของกิจกรรมสาธารณะหรือกิจกรรมส่วนตัวของ
เกมแฟนตาซีพีเคแล้ว
ทาง เกมแฟนตาซีพีเค มีสิทธิ์ใช้งาน ปรับเปลี่ยน
ทำซ้ำ ประกาศแถลงข่าว รวมถึงมอบฉันทะให้ผู้อื่น
และคุณไม่มีสิทธิ์ในการคัดค้าน และคุณต้องรับรองข้อมูลสิทธิ์ในการใช้งาน
ปรับเปลี่ยน ทำซ้ำ ประกาศแถลงข่าว รวมถึงมอบฉันทะให้ผู้อื่น สิ่งที่เสนอให้
เกมแฟนตาซีพีเค จะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
ไม่เช่นนั้นแล้ว คุณต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่ เกมแฟนตาซีพีเค
ได้รับ(ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเกี่ยวกับค่าจ่ายในการดำเนินคดีและค่าทนายความ
เป็นต้น)
20.การปฏิเสธหรือหยุดให้บริการ
คุณเห็นด้วยกับการพิจารณาของ เกมแฟนตาซีพีเค ด้วยสาเหตุใดๆ
ที่ครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเกี่ยวกับการขาดความต่อเนื่องในการใช้งานหรือว่าทาง
เกมแฟนตาซีพีเค คิดว่าคุณได้ดำเนินการใดๆ ที่ผิดกับข้อตกลงของการให้บริการของ
เกมแฟนตาซีพีเค จึงได้ดำเนินการระงับรหัสผ่านหรือบัญชี (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง)
หรือระงับการให้บริการของ เกมแฟนตาซีพีเค รวมไปถึงการย้ายลบ「ข่าวสารระหว่างสมาชิก」
ในเว็บไซต์ออกไป ทางเกมแฟนตาซีพีเค มีส่วนพิจารณาประเด็นดังกล่าวด้วยตนเอง
และสามารถหยุดให้บริการหรือระงับส่วนใดส่วนหนึ่งโดยมีหรือไม่มีการประกาศล่วงหน้า
ทั้งนี้คุณได้เห็นด้วยกับข้อตกลงเกี่ยวกับการระงับการให้บริการของ เกมแฟนตาซีพีเค
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคุณก็เห็นด้วยว่า เกมแฟนตาซีพีเค
มีสิทธิ์ในการปิด หรือระงับบัญชีของคุณ ลบไฟล์ข้อมูลต่างๆ
และหยุดให้บริการ นอกจากนี้ คุณยังเห็นด้วยว่าเมื่อหยุดใช้บริการแล้ว
ทาง เกมแฟนตาซีพีเค
จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนบุคคลของหรือบุคคลที่สาม